Tietosuojaseloste

Arvonta- ja kilpailurekisteri

1. Rekisterinpitäjä

 

HelsinkiNYC International Oy

Y-tunnus: 2546069-5

Lapinlahdenkatu 16, 00100 Helsinki, Suomi

hello@tinyapp.biz

www.tinyapp.biz

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Toni Mustonen

Tuotekehityspäällikkö, tietosuojavastaava

toni@tinyapp.biz

Lapinlahdenkatu 16

00180 Helsinki

 

3. Rekisterin nimi

 

HelsinkiNYC International Oy - Arvonta- ja kilpailurekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

HelsinkiNYC International Oy järjestää kilpailuja ja arvontoja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Kilpailuun osallistujilta kerätään yhteystiedot kilpailun tai arvonnan tulosten ilmoittamista varten sekä palkintojenjaon toteuttamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin voidaan kilpailusta tai arvonnasta riippuen kerätä etunimi, sukunimi, syntymävuosi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

 

6. Rekisterin tietosisällön poistaminen

 

Rekisterinpitäjä säilyttää kilpailuun ja arvontaan osallistuneiden henkilötietoja puolen vuoden ajan, jonka jälkeen arvonnasta syntyvä fyysinen sekä sähköinen aineisto hävitetään.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Kilpailu- ja arvontalomakkeet (paperiset tai sähköiset) sekä osallistuneiden sosiaalisen median tilit sekä osallistujan itsensä antamat lisätiedot.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Osa tiedoista sijaitsee pilvipalveluissa, jotka voivat sijaita EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu kilpailuun osallistujan kanssa. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Paperiset arvonta- ja kilpailulomakkeet arkistoidaan asianmukaisesti lukollisessa kaapissa, joka sijaitsee kulkuvalvotussa tilassa.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuitenkin kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).