Etävarhaiskasvatusta koteihin askel kerrallaan

Hallituksen suositusten myötä maaliskuun puolivälin jälkeen lasten määrä päiväkodeissa on pienentynyt, toimintaa on alettu suunnittelemaan uudella tavalla ja etävarhaiskasvatus on löytänyt paikkansa varhaiskasvattajien sanavarastossa. Haluamme nostaa esille varhaiskasvattajien äärimmäisen tärkeää työtä ja tuoda esille sankaritekoja myös varhaiskasvatuksen maailmassa.


Etävarhaiskasvatusta koteihin askel kerrallaan webinaari


Pääsimme juttelemaan muuttuneesta arjesta päiväkoti Lilliputin päiväkodin johtajan Tiina Ullgrénin ja opettajan sijaisen Inka Mäkisen, joka itseasiassa on myös itse päiväkoti Lilliputin kasvatti, kanssa. Päiväkoti Lilliputti on yksityinen, noin 50 lapsen, päiväkoti Oulussa. Päiväkodin toiminta perustuu Jean Piaget’n aktiiviseen oppimiseen eli tekemisessä korostuu lapsen oman aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen. Päiväkodissa suositaan pienryhmätoimintaa tavoitteellisena suunniteltuna toimintana, jolloin lapsen yksilöllistä kehittymistä pystytään tukemaan. Päiväkoti toimii fyysisesti kolmessa kerroksessa ja ryhmäjaot ovatkin toteutettu kerroskohtaisesti.

Miten arki Päiväkoti Lilliputissa on muuttunut?

Tiina ja Inka kertovat, että viime viikkoina erityisen tärkeältä on tuntunut arjen jakaminen ja aiemmin laadituissa viikkosuunnitelmissa pysyminen. Näitä seuraamalla varhaiskasvatuksen toteuttaminen on onnistunut ja samoin myös lapsen kasvun tukeminen ja kehittymisen seuraaminen tässä tilanteessa. Päiväkoti Lilliputissa on onnistuneesti muutettu ryhmäjakoja ja toiminta on keskitetty kahteen ryhmään kolmen sijasta. Pedagogista dokumentointia on tehty samalla tavalla kuin aiemminkin päiväkodissa olevien lasten suhteen, ehkä jopa laadukkaammin kun lapsiryhmät ovat tavallista pienemmät. Lasten päivän tapahtumia on kuvattu ja tietoa näistä on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa sekä arkea on jaettu kotona oleville lapsille kiitettävästi. Ensiarvoisen tärkeänä Inka ja Tiina näkevät myös vanhempien tukemisen sekä arkirytmin säilyttämisen lasten hyvinvoinnin kannalta.

Miksi varhaiskasvatus on tärkeää myös etänä?

Inka tuo esille, että varhaiskasvatuslaissa on määritelty, että kaikille lapsille annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen ja tällä hetkellä tämä sisältää myös etävarhaiskasvatusta. Säännölliset päivärytmit ja yhteys päiväkotiryhmään ja tuttuihin aikuisiin luo mielekästä arkea lapselle erikoisessa ja pelottavassakin tilanteessa. Inka korostaa myös lasten vertaissuhteiden ylläpitämisen ja lasten yhteenkuuluvuuden tukemisen merkitystä, mihin hekin ovat panostaneet kuluneiden viikkojen aikana. Tiina kertoo, että he ovat myös jakaneet kotiin onnistuneesti erilaisia tehtäviä ja materiaaleja, esimerkiksi he lähettivät jumppavideoita kotona oleville lapsille ja saivatkin heti vastauksena videon, jossa tätä oltiin välittömästi hyödynnetty.

Inka näkee etävarhaiskasvatuksen suurena etuna nyt myös sen, että päiväkodin oppimisympäristöä laajennetaan, kun teknologiaa ja digitaalisia laitteita hyödynnetään. Samalla varhaiskasvatussuunnitelma tulee lähemmäksi vanhempia, kun toimintaa pystytään linkittämään oppimisalueisiin ja tätä tehdään näkyväksi teknologian avulla myös vanhemmille.

Tiina ja Inka jakavat neljä vinkkiä hyvään varhaiskasvatukseen

1) Suunnittele toimintaa, joka on toteutettavissa myös kotona

2) Kokeile uutta erikoisesta tilanteesta huolimatta - esimerkiksi digitaalista pedagogista dokumentointia

3) Tue vanhempia, ole läsnä ja kannusta arjen jakamiseen

4) Pidä mielessä tulevaisuus ja turvallinen laskeutuminen varhaiskasvatukseen

Me täällä TinyApp-tiimissä uskomme, että uusiin ympäristöihin, olivat kyseessä sitten fyysiset ympäristöt tai virtuaaliympäristöt, kannattaa lähteäkin tutustumaan askel kerrallaan. Katso täältä Tiinan ja Inkan koko haastattelu arjesta Päiväkoti Lilliputissa https://youtu.be/eggbk28zFlE ja jaa meille arjen onnistumisia ja ajatuksiasi etävarhaiskasvatuksesta.