Mitä varhaiskasvatus on? Marjukka Nieminen vastaaMarjukka Nieminen on päiväkoti Arabianhelmen johtaja ja kokenut varhaiskasvatuksen ammattilainen. Hän on toiminut varhaiskasvatuksen parissa lähes kaksikymmentä vuotta ja opettanut sekä yksityisellä että kunnallisella puolella, kunnes perusti vuonna 2012 oman päiväkodin, jonka johtoon siirtyi. Haastattelimme Marjukkaa liittyen varhaiskasvatuksen kysymyksiin.


Miten määrittelet varhaiskasvatuksen?

”Varhaiskasvatus on alle kouluikäiselle päiväkodissa annettavaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Se pitää sisällään kaikki alle kouluikäiselle lapselle suunnitellut tavoitteelliset kasvatukselliset, opetukselliset ja hoivalliset tavoitteet.”


Mitä varhaiskasvatuspedagogiikka tarkoittaa sinulle?

”Pedagogiikan tulisi olla kaiken toiminnan lähtökohta varhaiskasvatuksessa. Kaikki päivähoidon arjen hetket tulisi tiedostaa tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi toiminnaksi ja kaikki kasvatukselliset, opetukselliset ja hoivalliset toiminnot tulisi toteuttaa aikuisen tiedostamana.”


Mitkä voisivat olla varhaiskasvatuksessa onnistumisen kolme tärkeintä elementtiä?

”Tärkein elementti on päivähoidon laadukkuus. Sen takaamiseksi varhaiskasvatuksessa tulisi toteutua seuraavat kolme elementtiä: Ensinnäkin, aikuisten on sitouduttava päiväkodissa tehtävään työhön. Toiseksi, tärkeää on aikuisen asenne ja läsnäolo arjessa lapsen kohtaamistilanteissa. Kolmanneksi, työn rakenteita ja yhdessä sovittuja käytänteitä tulee kehittää arjen sujuvuuden mahdollistamiseksi. Lisäksi haluan lisätä vielä avoimen vuorovaikutuksen ja vanhempien kanssa tehdyn yhteistyön tärkeyden. Ne mahdollistavat reaaliaikaisen palautteen saamisen ja siten toiminnan kehittämisen.”


Miltä tulevaisuuden varhaiskasvatus näyttää mielestäsi?

”Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan ja tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti ja siksi myös kasvattajien osallisuus ja yhteistyön laatu olisi hyvä nostaa keskiöön, yhdeksi laatukriteeriksi. Varhaiskasvatuksen läpinäkyvyys on tärkeää ja se onnistuu vain avoimella vuorovaikutuksella. Vuorovaikutuksen tulisi olla avointa paitsi varhaiskasvattajien välillä, myös kasvattajien ja vanhempien välillä. Avoimuutta ja jatkuvaa vuoropuhelua voidaan tehostaa teknologialla eli erilaisilla kommunikaatiota helpottavilla välineillä. Avoin vuorovaikutus mahdollistaa myös varhaiskasvatuksen laadun arvioimisen päivittäin, viikoittain ja joka hetkessä.”