Pedagogisen dokumentoinnin mysteeriä ratkaisemassa yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa

TinyApp-tiimi aloitti syksyllä 2019 yhteistyön Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa täydennyskoulutuksessa “Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa”, jota Opetushallitus rahoittaa. Koulutuksen ensimmäinen opiskelijaryhmä on juuri saamassa päätökseen opintonsa ja toinen ryhmä aloitti maaliskuussa 2020. Me TinyApp-tiimissä olemme ilolla olleet mukana koulutuksessa ja tukemassa opiskelijoiden ammattitaidon kehittymistä. Meitä tietenkin kiinnostaa, miten ensimmäinen koulutuskokonaisuus onnistui, minkälaisia kokemuksia siitä saatiin ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Pääsimme haastattelemaan vastuuopettajia Annea ja Johannaa zoomin kautta.Koulutuksen lähtökohta

Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttama koulutus keskittyy yhteen varhaiskasvatuskentän ajankohtaisista puheenaiheista, pedagogiseen dokumentointiin. Johanna kertoi, että vaikka pedagoginen dokumentointi on keskeinen osa varhaiskasvattajan työtä, siihen on tarjolla vähän koulutusta. Monesti alan ammattilaiset miettivät, mistä pedagogisessa dokumentoinnissa on oikein kysymys ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Kurssin lähtökohtana on avata pedagogista dokumentointia käytännön tasolla vastaamalla kysymyksiin kuten, mitä pedagogisella dokumentoinnilla tavoitellaan, miten sitä toteutetaan ja miten se kytkeytyy varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin.

Koulutus käytännössä

Anne ja Johanna rakensivat koulutuksen neljään osaan joista ensimmäinen on pedagogisen dokumentoinnin lähtökohdat, toinen pedagogisen dokumentoinnin menetelmät, kolmantena pedagogisen dokumentoinnin eettiset kysymykset ja viimeinen osa keskittyy oman kehittämisprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen. TinyApp otettiin käyttöön erityisesti menetelmät-osaa varten, mutta sen käyttö oli mahdollista myös koko loppukoulutuksen ajan.

Koulutuskokonaisuus pyrittiin Annen ja Johannan mukaan jakamaan pienempiin osiin ja kytkemään vahvasti konkreettisiin harjoituksiin jotka koko ajan valmistavat opiskelijoita kurssin lopussa tehtävään kehittämisprojektiin. Laureassa hyödynnetään vahvasti käytännön kautta oppimista. Noin kuuden kuukauden käyttöjakso antoi mahdollisuuden tutustua TinyApp-palveluun rauhassa. Menetelmäosion yhtenä tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijoita uuteen, pedagogista dokumentointia, tukevaan teknologiaan ja rohkaista heitä sen käyttöön.

Osaamisen kasvattaminen

Koulutuksen aikana opiskelijat kasvattivat osaamistaan laajasti pedagogisen dokumentoinnin osalta. TinyApp-palvelu tuki tätä prosessia ja toi varhaiskasvatussuunnitelman ja sen osaamis- ja oppimisalueet konkreettisesti opiskelijoiden arkikäyttöön. Johanna ja Anne pohtivat, että TinyApp-palvelun avulla voi hahmottaa varhaiskasvatussuunnitelmaa kokonaisuutena. Se voi myös auttaa uusien näkökulmien avaamiseen pedagogisessa dokumentoinnissa. Palvelun käyttöönotto edisti myös pedagogisen dokumentoinnin eettisten kysymysten pohdintaa sekä keskustelua siitä, mitä osallisuus pedagogisessa dokumentoinnissa on. Sovelluksen käytön näkökulmasta opiskelijat ovat tuoneet esille sekä helppokäyttöisyyden että harjoittelun tarpeen. Oikean työkalun käyttö koulutuksessa toi myös Annelle ja Johannalle näkyviin opiskelijoiden erilaiset valmiudet digitaalisten palvelujen käyttöön. Koulutuksissa tulisikin heidän mielestään huomioida enemmän varhaiskasvattajien digitaitoja sekä tasoittaa eroja niissä. TinyApp-palvelun mukana olo koettiin tärkeäksi myös tästä näkökulmasta. Edellisten lisäksi Anne ja Johanna nostivat haastattelussa esiin sen, miten pedagoginen dokumentointi linkittyy moneen asiaan varhaiskasvatuksessa ja siten TinyApp-palvelun käyttöönotto kurssilla nosti opiskelijoiden keskusteluun myös arvioinnin kysymykset ja sen miten ja mihin palveluun kerättyä tietoa voi käyttää.

TinyApp-palvelun vahvuudet - miten me oikein pärjättiin?

Meitä tietenkin kiinnostaa, miten Anne ja Johanna näkevät TinyApp-palvelun. Olikin ilo kuulla miten he kuvasit omasta näkökulmastaan esiin tulleita TinyApp-palvelun vahvuuksia:

“TinyApp tekee varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueet konkreettisesti näkyväksi. Palvelu on kokonaisvaltainen, yhdistää toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Tämän kaiken saa vielä kytkettyä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja ryhmän tavoitteisiin. TinyApp-palvelussa on jollain tavalla ne hyvät toiminnot, mitä nyt pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta pitääkin olla. Pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta TinyApp tuntuu olevan ihan edelläkävijä. Palvelusta näkee, että olette lähteneet kehittämään sitä varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.”

Tämän tyyppinen yhteistyö oli uutta sekä meidän TinyApp-tiimille että Anne ja Johannalle. Sovellus esiteltiin opiskelijoille jo koulutuksen alkuvaiheessa. TinyApp-tiimi järjesti käyttöönottokoulutuksen ja oli opiskelijoiden tukena koulutuksen ajan. Sovellus saatiin sujuvasti osaksi koulutusta. Anne ja Johanna kokivat mielekkääksi ajantasaisen ja päiväkodeissa jo käytössä olevan sovelluksen integroimisen tehtäviin ja totesivatkin, että saivat TinyApp-käyttöönoton myötä myös hyvän koulutuksen itselleenkin.


Onko sinulla joku upea idea tai ajatus siitä, miten voisimme yhdessä edistää varhaiskasvatusta, kasvattajien ammattitaitoa tai lasten oppimista ja hyvinvointia? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.