Pedagogisen dokumentoinnin riemu

Pedagogiseen dokumentointiin kytkeytyy sekä käytännön toimintaa että suuria suunnitelmia varhaiskasvatuksessa. Osana TinyApp- haastattelusarjaa, pääsimme keskustelemaan pedagogista dokumentointia tutkineen kasvatustieteen tohtori Kati Rintakorven kanssa. Rintakorpi tuo esille mistä pedagogisessa dokumentoinnissa on kyse ja jakaa ajatuksia toimivista menetelmistä ja käytännöistä varhaiskasvattajien päivittäiseen työhön.


Pedagogisen dokumentoinnin riemu TinyApp blogi


Mitä pedagogisella dokumentoinnilla ylipäätään tarkoitetaan?


Rintakorpi määrittelee pedagogisen dokumentoinnin kuvaamaan sitä, että toimintaa dokumentoidaan jollakin tavalla ja näitä dokumentteja reflektoidaan, tarkastellaan ja näistä keskustellaan tarkoituksena kehittää varhaiskasvatustyötä tai toimintakulttuuria. Dokumentoinnilla on pitkät perinteet varhaiskasvatuksessa, mutta oleellista on se, että nämä dokumentit kaivetaan esiin kansioista, kameroista ja tableteilta, ja aletaan keskustelemaan, mitä nämä tarkoittavat lasten oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden kannalta. Dokumentointia voidaan pitää pedagogisena, kun keskustelua käydään ja näitä reflektoidaan lasten sekä vanhempien kanssa.


Rintakorpi kertoo, että he ovat nimenneet Elsa Vihmari-Henttosen kanssa pedagogista dokumentointia käsittelevän kirjansa “Tää on meidän maailma” kuvaamaan sitä, mitä pedagoginen dokumentointi suo varhaiskasvatuksen työntekijöille, lapsille ja vanhemmille. Maailmaa rakennetaan yhdessä, ja niitä asioita, jotka ovat tässä hetkessä tärkeitä juuri kyseiselle ryhmälle voidaan nostaa esiin ja työstää. Rintakorpi tuo esille, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laaja-alaiset osaamisen tavoitteet mahdollistavat sen, että maailmaa voidaan todellakin rakentaa yhdessä näiden pohjalta tiukkojen tavoitteiden tai aikarajojen sijaan.Mitä pedagoginen dokumentointi on? Mitä se ei ole?


Rintakorpi näkee (pedagogisen) dokumentoinnin ylipäätään menetelmänä, jota käytetään varhaiskasvatuksessa. Se on kohtaamista, keskustelemista ja yhdessä tekemistä. Se on jatkuvasti toiminnassa mukana, eikä sitä tehdä silloin tällöin, vaan dokumentointi on osa omaa työntekoa ja tapahtuu koko ajan, samalla tavalla kuin esimerkiksi keskusteleminen.

Puolestaan pedagogisessa dokumentoinnissa, kuten ei varhaiskasvatussuunnitelmassakaan, kyse ei ole siitä, että yksittäisten lasten toiveiden mukaan hypittäisiin sinne tänne sattumanvaraisesti, vaikka kaikkia lapsia kuunnellaan. Nimenomaan pedagogisen dokumentoinnin avulla saadaan kiinni lasten kiinnostuksen kohteista, tarpeista ja osaamisesta, ja varhaiskasvattajien oman pedagogisen osaamisen ja näiden dokumenttien avulla voidaan tehdä valintoja toiminnan suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.Millaisia käytäntöjä ja menetelmiä pedagogiseen dokumentointiin kuuluu?


Rintakorven mukaan oleellista on sopia pedagogisen dokumentoinnin käytännöistä kauden alkaessa tiimin ja ryhmän kanssa, eli siitä miten pedagoginen dokumentointi palvelee koko vuoden mittaan toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä sekä yhteistyössä ja yhteisymmärryksen syntymisessä lasten ja vanhempien kanssa. On oleellista pohtia mihin tiimi sitoutuu, mitä dokumentoidaan päivittäin ja mitä kuukausittain. On hyvä asettaa reunaehtoja tiimin dokumentoinnille, eli käydä läpi mitä välineitä tai menetelmää käytetään asioiden jakamiseen vanhempien kanssa ja miten usein. Pedagogisen dokumentoinnin prosessiin liittyy vuoden mittaan esimerkiksi lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen sekä arviointityötä keväisin sekä vuoden lopussa.


Rintakorven mukaan välineitä pedagogiseen dokumentointiin alkaa löytymään kivasti päiväkodeista ja perhepäivähoidosta. Itse opettajana työskennellessään hän on suosinut menetelmänä valokuvaamista, sillä samalla pystyy pitämään pääpainon siinä, mitä on tekemässä lasten kanssa. Videointi täsmällisen asian nauhoittamiseen voi toimia äärimmäisen hyvin. Esimerkiksi tietystä hetkestä otetut videopätkät voivat toimia keskustelun alkuna ja pohjana, joita voidaan käydä yhdessä läpi lasten ja muun henkilöstön kanssa. Näiden kautta päästään antamaan merkityksiä ja pohtimaan mahdollisesti myös kriittisesti omia toimintatapoja ja kehittämismahdollisuuksia.Miksi pedagoginen dokumentointi kannattaa?


Rintakorpi kannustaa pedagogiseen dokumentointiin myös puhtaasti siitä saatavan riemun ja hyödyn myötä. Hän on itse nauttinut erityisesti tilanteista, joissa projektin suunnittelu aloitetaan yhdessä lasten kanssa, esimerkiksi kokoamalla seinälle yhteistä suunnitelmaa ja ideoita. Samalla tässä tehdään näkyväksi mitä on tehty, mihin ollaan menossa ja millaisia upeita mahdollisuuksia onkaan olemassa. Samanaikaisesti lapset, vanhemmat ja varhaiskasvattajat ovat kaikki näistä tietoisia.Rintakorven haastattelun kokonaisuudessaan pedagogisesta dokumentoinnista pääset näkemään YouTubissa .

Kuulemme TinyApp-tiimissä myös mielellämme, millaisia ajatuksia ja käytäntöjä teillä on pedagogisesta dokumentoinnista ja miten etävarhaiskasvatus on muuttanut pedagogista dokumentointia.